Tôi đã kiểm tra về nghiên cứu này trên MOM-101 (trong thời gian cho ăn vào giữa đêm) cũng như nghĩ về nó cũng không phải là tài năng của anh ấy? Hmmm, có vẻ khó khăn.

Hôm nay tôi đã kiểm tra toàn bộ nó cũng như suy nghĩ về tác phẩm này từ tạp chí NY cần đọc trong nhà tôi: sức mạnh (và nguy hiểm) của việc ca ngợi con bạn